Hulladékszállítás

Mit kell tenni az ingatlan tulajdonváltozásakor (adásvétel, örökösödés, ajándékozás, stb.)?

Az ingatlan tulajdonváltozásának bejelentése egyetemeleges kötelezettségnek minősül mind régi, mind az új tulajdonos számára is 15 napon belül, minden esetben egy hivatalos tulajdonosváltozást igazoló dokumentum másolatának bemutatásával és egy formanyomtatvány benyújtásával történik, melyet az eladónak és a vevőnek is alá kell írnia, ezt benyújthatja:

  • személyesen (ügyfélszolgálati irodáinkban ügyfélszolgálati időben)
  • elektronikus levél formájában (szkennelve)
  • vagy postai úton.

Egyenlegről tájékozódás

Egyenlegéről telefonon, ügyfélszolgálati időben tájékozódhat, miután munkatársunk elkérte Öntől az azonosításhoz szükséges személyes adatait.

Címváltozás bejelentése

Írásos kérelem benyújtásával történik, melyet benyújthat:

  • személyesen, ügyfélszolgálati irodáinkban ügyfélszolgálati időben
  • elektronikus levél formájában 
  • postai úton.

Választható hulladéktároló edényzet típusai:

Állandó, illetve idényjelleggel használt ingatlantulajdonosok részére

Az állandó jelleggel használt ingatlanoknál a hulladékszállítás zárt szabvány hulladékgyűjtő edényzetből történik, érvényes matricával: 80 L , 110 L, 120L, 240L, 770 L,1100 L, (feltételhez kötötten 60 L, melyhez hitelt érdemlő Önkormányzati igazolás szükséges az ingatlan egyedüli használatáról) méretben.

Az idényjelleggel használt ingatlanoknál a hulladékszállítás alapszolgáltatás 110 L-es zsákból, gyűjtőedényből matrica nélkül, amennyiben a mennyiség ettől eltérő, 80L, 120 L, 240 L, 770L, 1100 L, akkor zárt, megfelelő méretű szabvány hulladékgyűjtő edény szükséges, érvényes matricával ellátva.

Többlethulladék esetén

A háztartási többlethulladékot max. 110 literes hulladékgyűjtő zsákban kell kihelyezni, melyet többlethulladék szállításra jogosító matricával szállítunk el. A többlet zöldhulladék érvényes zöldhulladék matricával ellátott zsákban (max. 110 l űrtartalmú) illetve kötegekben (max. 100 cm hosszú, 50 cm átmérőjű) kerül elszállításra. A háztartási többlethulladék gyűjtésére, illetve zöldhulladék elszállítására feljogosító zöldhulladék matrica, a kijelölt helyeken vásárolható.

Az árusító helyekről itt tájékozódhat:

Kisebb mennyiségű építési törmelék átadása Agárdon

Szolgáltatási területünkön az elmúlt években több helyen, közterületen történt az építési hulladékok illegális lerakása.

A VHG Nonprofit Kft. megvizsgálta milyen formában tud a problémára megoldást találni.

2015. 06. 01. napjától kezdődően lehetőséget biztosít a 2484 Agárd, Mester utca 2. szám alatti telephelyén kisebb mennyiségű építési törmelék átadására, valamint ártalmatlanítására az alábbi feltételek szerint: feltételek

Panaszbejelentésével az alábbi békéltető testületekhez fordulhat:

Panaszkezelés és békéltető tesületek

A közszolgáltató hulladékszállítási feladatának akadályoztatás esetére vonatkozó tájékoztató

Amennyiben a közszolgáltató a hulladékgyűjtő naptárban megjelölt napon működési körén kívül eső akadályoztatás vagy egyéb, a működési körében felmerülő okból (továbbiakban együtt: akadály) nem tudja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátni, úgy köteles azt az alábbiak szerint pótolni.

Ha az akadály a közszolgáltató működési körében felmerülő okból merül fel, úgy

  • a) az el nem szállított háztartási hulladékot a hulladékgyűjtő naptárban megjelölt eredeti időponttól számított 48 órán belül köteles elszállítani,
  • b) az el nem szállított, elkülönítetten gyűjtött hulladékot – ide értve a zöld hulladékot és a haszonanyagot is – az akadály megszűnését követő 48 órán belül köteles elszállítani.

Ha az akadály a közszolgáltató működési körén kívül eső akadályoztatás miatt merül fel, úgy az el nem szállított hulladékot az érintett hulladékfajta soron következő szállítási napján köteles elszállítani. Az akadály miatt keletkezett többlethulladék gyűjtésére, kihelyezésére egyebekben a rendelet előírásait kell alkalmazni azzal, hogy matricát használni nem kell. 

A közszolgáltató a hulladékgyűjtő naptárban foglaltaktól való eltérésről köteles a honlapján közzétett hirdetmény útján az ingatlanhasználókat előzetesen értesíteni. A közszolgáltató hirdetményében köteles a pótlás idejéről és annak módjáról tájékoztatást adni.

Nem tagadható meg a közszolgáltatási díj megfizetése, ha a közszolgáltató az elmaradt szállítás pótlásáról a jelen bekezdésben meghatározottak szerint gondoskodott. 

A hulladékgyűjtő naptárban foglaltaktól eltérő napon történő hulladékgyűjtésre egyebekben az általános szabályok alkalmazandók.